podmínky

výpůjční doba

Vozidlo si lze zapůjčit na libovolně dlouhou dobu, nejkratší účtované období je 1 den (24 hodin) od počátku pronájmu. Při překročení této doby o více než 2 hodiny je účtována další denní sazba. Dobu pronájmu si lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky, nebo osobně požádá před uplynutím doby pronájmu vozidla. Pokud tak nájemce neučiní, smluvní vztah končí a při dalším používání vozu se nájemce vystavuje trestnímu postihu.

rezervace

Rezervaci vozidla lze provést telefonicky, písemně, e-mailem, a nebo osobně na adrese pronajímatele.

potřebné doklady

Potřebné doklady je nutné předložit nejpozději před zapůjčením vozidla. V případě přistavení vozu je nutné doklady zaslat nejpozději 2 hodiny před zapůjčením na e-mail: autopujcovna@chapo.cz, nebo zavolat na tel. číslo: 60233585, jinak nebude vozidlo přistaveno. Tyto kopie dokladů budou na místě porovnány s originály dokladů.

Požadované doklady pro fyzickou osobu:

 • kopie platného občanského průkazu ( případně platného pasu)
 • kopie platného řidičského průkazu

Požadované doklady pro právnickou osobu:

 • kopie platného občanského průkazu ( případně platného pasu )
 • kopie platného řidičského průkazu
 • kopie platného výpisu z obchodního rejstříku
 • plnou moc k podpisu nájemní smlouvy ( pokud přebírající není jednatel)

další řidič

Vozidlo může řídit jiný (druhý řidič), pokud je uveden ve smlouvě o nájmu vozidla. Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. V případě předání vozidla nájemcem k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu prostředku, nese nájemce plnou odpovědnost za případné vzniklé škody na zapůjčeném vozidle a na majetku či zdraví jiných osob.

povinnosti nájemce

 • Nájemce je povinen pečovat o vypůjčené vozidlo tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení či odcizení, a aby technický stav vozidla byl stále v souladu s přepisy. Pokud technický stav vozidla přestane být způsobilý k provozu ( havárie, poškození, porucha či jiné důvody), je nájemce povinen pronajímatele okamžitě o této události vyrozumět. Pokud tak neučiní, vystavuje se postihu a přebírá na sebe veškerou odpovědnost za vypůjčené vozidlo a pronajímatel je oprávněn požadovat úhradu vzniklé škoda v plné výši na nájemci.
 • Nájemce je povinen neprodleně informovat pronajímatele a policii ČR o případné pojistné události (havárii, poškození, krádeži vozidla nebo jeho části). Při vzniku těchto událostí je povinen postupovat dle platných předpisů. Pokud tak neučiní, vystavuje se možnosti trestního postihu a pronajímatel je oprávněn na něm požadovat úhradu vzniklé škody.
 • Nájemce je povinen při opuštění vozu toto řádně zabezpečit proti zcizení a nesmí ponechat ve vozidle doklady od vozu ( OTP). Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že v případě zcizení vozidla i z doklady bude pronajímateli nucen uhradit částku, o kterou pojišťovna zkrátí z uvedeného důvodu své plnění.
 • Nájemce se zavazuje předat zpět pronajímateli vozidlo čisté a vyčištěné, jinak mu bude účtována částka 150.- Kč.
 • Půjčovna je povinna předat vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání a vybavené dle platných právních předpisů. S vozidlem je zákazníkovi předáno osvědčení o registraci vozidla, zelená karta – pojištění vozidla a 1ks klíčů od vozidla. Dále je zákazník seznámen s návodem k obsluze vozidla.
 • Dopravní prostředek je pojištěn pro případ poškození, havárie, zcizení částí vozidla a nebo celého se spoluúčastí 5.000.-Kč, tzn. že nájemce se zavazuje uhradit tuto částku pronajímateli neboť tato není kryta pojištěním. V případě havárie zaviněné nájemcem, může pronajímatel nájemci účtovat odtah vozidla, které není hrazeno pojišťovnou.
 • Pojištění vozidla se nevztahuje na pojištění osob ve vozidle a na pojištění zavazadel.
 • Smlouva o nájmu dopravního prostředku se uzavírá ve smyslu ustanovení § 630 a násl. občanského zákoníku c. 89/2012 sb. mezi smluvními stranami.